COVID-19 Grants

Het coronavirus (COVID-19) heeft iedereen verrast. Wat in januari nog een ‘ver-van-ons-bed-show’ leek, is nu een dagelijkse realiteit geworden. Wetenschappelijk onderzoek naar het virus en de behandeling van patiënten is dan ook van levensbelang. Dankzij jullie warme steun en giften tijdens deze pandemie, kunnen we het wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19 verder uitbreiden.

We geven je graag nog wat achtergrondinformatie mee: coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken. Het SARS-CoV-2 virus behoort tot de familie van deze coronavirussen. Iemand die besmet is met dit SARS-CoV-2 virus heeft de ziekte COVID-19. (COrona VIrus Disease, de eerste uitbraak dateert van 2019, vandaar “19”).

In totaal is er € 464.000,- binnengekomen op het COVID-19 fonds. Een schenking van in totaal 378 schenkers. Begin mei 2020 lanceerden we, binnen het UZA, een projectcall, waarop 24 onderzoekers een onderzoeksproject rond COVID-19 indienden. De wetenschappelijke raad van het UZA selecteerde 5 winnaars. Graag stellen we de winnaars aan je voor: 

Onderzoek COVID-19 besmetting bij patiënten met verminderde weerstand

Onder leiding van prof. Thomas Vanwolleghem 

"Dankzij de giften aan de UZA foundation kunnen we met alle transplantatie-artsen van het UZA onderzoeken hoe COVID-19 de meest kwetsbare van onze patiënten treft: de getransplanteerde patiënten, maar ook patiënten zonder transplant orgaan die immuunsuppressieve medicatie nemen. Namens het hele UZA transplant-team en de UZA-Transplantatie Raad, daarom een grote dankuwel aan alle sponsors en schenkers!”

Volledige titel van de studie? 

COV-IPIC: COVID-19 dragerschap, besmettelijkheid en antilichaam bescherming in patiënten met een verminderde werking van het immuunsysteem.

Wat is het doel van de studie? 

Het immuunsysteem heeft als taak om binnendringers, zoals virussen, op te ruimen. Daarom verwachten we dat patiënten met een slechter werkend immuunsysteem, het coronavirus langer zullen uitscheiden. Deze immuun gecompromitteerde patiënten, zoals patiënten met een transplantorgaan of een chronische ontstekingsziekte, zijn ook veel gevoeliger voor infecties en ontwikkelen bovendien minder beschermende antistoffen. Binnen deze studie willen we vergelijken hoe lang het coronavirus aanwezig is bij mensen met COVID-19, met een normaal versus een slechter werkend afweersysteem. We willen bepalen hoe lang virusfragmenten (vanuit neus, keel en longen) daadwerkelijk levend virus blijven, aan de hand van, optimale viruskweek condities. Tenslotte willen we onderzoeken of patiënten met een verminderde werking van het immuunsysteem beschermende antistoffen aanmaken, nadat ze COVID-19 hebben doorgemaakt. 

Wie is de onderzoeker/onderzoeksteam achter deze studie? 

Prof. Thomas Vanwolleghem is leverspecialist en ondervoorzitter van de transplantraad van het UZA. Hij heeft tevens een lesopdracht leverziekten en doet onderzoek naar virusinfecties van de lever aan het Laboratorium Experimentele Geneeskunde en Pediatrie van de Universiteit Antwerpen.


Impact en behandeling van COVID-19 bij kankerpatiënten (MOCOR) 

Onder leiding van prof. Peter van Dam 

“Dit project is het resultaat van de samenwerking van een groot hardwerkend team. Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan allen die hun steentje hebben bijgedragen: van patiënten, verpleegkundigen, datamanagers tot donateurs.”


Volledige titel van de studie? 

MOCOR: immunologische aspecten van SARS-CoV-2 infecties in een populatie van patiënten en gezondheidsmedewerkers in multidisciplinaire oncologische centra.

Wat is het doel van de studie? 

COVID-19 heeft de oncologische zorg wereldwijd sterk verstoord. In eerste instantie werd geadviseerd, op basis van rapporten uit China, om kankerbehandeling zo veel mogelijk uit te stellen. De reden: men had de indruk dat kankerpatiënten een sterk verhoogd risico hadden op zware complicaties en sterfte als ze COVID-19 kregen. Later bleek dat vooral patiënten met actieve uitgezaaide kanker en hematologische tumoren kwetsbaar waren. De meerderheid van de oncologische patiënten kunnen, met enkele aanpassingen, veilig behandeld worden. Het doel van de huidige studie is om na te gaan of de immuunrespons op COVID-19 bij kankerpatiënten, al dan niet onder invloed van hun behandeling, anders verloopt dan bij een gezond persoon. Dankzij medewerking van kankerpatiënten en gezondheidsmedewerkers zijn er inmiddels circa 1300 bloedstalen verzameld. Met deze stalen wordt geanalyseerd hoe accuraat, sensitief en specifiek de huidige COVID-19 testen zijn. Daarnaast worden cytokinen (eiwitten die door het lichaam worden geproduceerd bij ontsteking) en de methyleringstatus van DNA (geeft een soort blauwdruk van vroeger doorgemaakte infectie, ontsteking en kanker) vergeleken in kankerpatiënten en vrijwilligers:

  • die een ernstige COVID-19 (hospitalisatie en eventueel intensieve zorgen) hebben doorgemaakt. 
  • die een milde (geen hospitalisatie) of subklinische infectie hebben gehad. 
  • die geen klachten of SARS-CoV-2 antistoffen hadden. 
We hopen met dit onderzoek beter inzicht te krijgen in de immunologische aspecten van SARS-CoV-2 infecties en met name biomerkers te karakteriseren  die ons helpen om kankerpatiënten te identificeren die een verhoogd risico lopen op een ernstig verloop van een COVID-19 besmetting. Deze kennis kan zeer waardevol zijn om kankerzorg tijdens volgende COVID-19 golven nog beter te stroomlijnen. Meer informatie over het onderzoek lees je hier.

Wie is de onderzoeker/onderzoeksteam achter deze studie? 
 
Prof. van Dam vertelt: ‘Dit project is mogelijk dankzij de hartverwarmende samenwerking van een hardwerkend team in het UZA en het AZ Maria Middelares Ziekenhuis Gent. Tijdens de aanloopfase van de COVID-19 epidemie in onze regio hebben deze 2 ziekenhuizen elkaar gevonden, en dankzij een no-nonsense aanpak en continu overleg gerealiseerd wat onmogelijk leek. Op enkele weken tijd werd een onschatbare collectie  van stalen van kankerpatiënten en vrijwilligers, al dan niet door SARS-CoV-2 geïnfecteerd, prospectief aangelegd en systematisch in de biobank van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gestockeerd. Heel veel dank aan alle patiënten en vrijwilligers. Ook dank aan de verschillende donateurs die diverse onderdelen van dit onderzoek financieel hebben ondersteund: de UZA foundation, Kom op tegen Kanker, en BOF van de Universiteit Antwerpen.’

 


Genetisch paspoort dat risico op een milde of zware COVID-19 infectie voorspelt

Onder leiding van prof. dr. Bart Loeys 

"Dankzij donaties aan de UZA foundation is het mogelijk om voorbereidende data te verzamelen die ons toelaten nadien bij FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) bijkomende fondsen te verzamelen voor ons onderzoek. Met dank aan de gulle sponsors en de UZA foundation!"

Wat is de volledige titel van de studie? 

Het humane gastheer genoom(erfelijke code/erfelijke materiaal), een gouden ticket dat beschermt tegen COVID-19?

Wat is het doel van de studie? 

Hoewel in de huidige COVID-19 pandemie het sterftecijfer het hoogst ligt bij oudere personen (voornamelijk mannen) met andere onderliggende gezondheidsklachten, is het duidelijk dat in elke leeftijdscategorie geïnfecteerde personen zowel ernstig ziek kunnen worden, als de infectie kunnen doormaken zonder enige symptomen. Met deze opmerkelijke verschillen lijkt het dat er genetische factoren zijn die ervoor zorgen dat bepaalde personen vatbaarder of juist beschermd zijn tegen SARS-CoV-2 infectie. Dit ‘Gene-covid19-project’ zal een ‘genetisch paspoort’ opstellen dat gebruikt kan worden om patiënten te classificeren en zo te voorspellen of zij risico hebben op een milde of juist zware vorm van COVID-19. Met deze informatie zullen we ook bijdragen aan nationale en internationale genoom projecten die de genetische kenmerken van een patiënt in relatie tot SARS-CoV-2 in kaart willen brengen. Dit zal een onmiddellijk effect hebben in de klinische praktijk en behandeling van COVID-19 patiënten. Bovendien zullen de resultaten bijdragen tot een betere kennis over het verloop van een SARS-CoV-2infectie. 

Wie is de onderzoeker/onderzoeksteam achter deze studie? 

Prof. dr. Bart Loeys is een klinisch geneticus verbonden aan het -Centrum Medische Genetica van het UZA en de UAntwerpen. Met zijn onderzoek zoekt hij naar genetische oorzaken van erfelijke ziektes en hoe deze identificatie kan leiden tot betere therapie.Ontwikkeling van een ademtest voor de detectie van COVID-19

Onder leiding van de dienst longziekten 

"Wij van de dienst longziekten in het UZA en de onderzoekers verbonden aan het Laboratorium Experimentele Geneeskunde en Pediatrie van de Universiteit Antwerpen dragen iedereen die bijgedragen heeft om dit onderzoek mogelijk te maken een warm hart toe. We zijn zeer vereerd en vinden het ADEM-benemend dat jullie ons onderzoek willen steunen. We willen daarom in het bijzonder de sponsors en schenkers extra bedanken. Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn geweest."

Wat is de volledige titel van de studie? 

De CoronAIR studie: ontwikkeling van een ademtest voor de detectie van COVID-19 in uitgeademde lucht.

Wat is het doel van de studie? 

Het doel van dit onderzoek is om een gestandaardiseerde ademtest te ontwikkelen die toelaat om SARS-CoV-2 virus op te sporen op basis van componenten die zich in de uitgeademde lucht van de patiënt bevinden. Aangezien er nog geen effectieve behandeling is voor dit virus, is het belangrijk om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Een snelle diagnose van geïnfecteerde patiënten is hierbij uitermate belangrijk. Met een gevoeligere, snelle en niet-invasieve ademtest kunnen personen eenvoudiger worden gescreend. Hierdoor wordt een vroege opsporing van COVID-19 patiënten mogelijk, waardoor deze patiënten intensiever en beter kunnen worden opgevolgd en behandeld. Daarnaast zorgt het isoleren van deze besmette patiënten er ook voor dat ze minder tot geen andere personen kunnen besmetten en de verspreiding van het virus zo wordt tegengegaan.

Wie is de onderzoeker/onderzoeksteam achter deze studie? 

De dienst longziekten van het UZA behandelt alle aandoeningen van het ademhalingsstelsel en focust op aandachtsgebieden zoals longontsteking, astma en COPD, longembolie, long(vlies)kanker, longfibrose en tuberculose en beheert verschillende conventies voor ademhalingsziekten. Samen met de onderzoekers van de UAntwerpen speelt ze een belangrijke rol in het bestuderen van SARS-CoV-2 virus.

 

Onderzoek gebruikservaring Telecovid bij patiënten en zorgteam 

Onder leiding van prof. dr. Guy Hans 

Wat is het doel van de studie? 

Het is een systeem van telemonitoring waarbij je zowel klachten als parameters vanop afstand continu en eenvoudig kan opvolgen. Zo krijgen we 24/7 vat op de gezondheidstoestand van patiënten in thuisisolatie. “Het is geruststellend voor patiënten dat ze weten dat een medisch team vanop afstand over hen waakt en bereikbaar is voor hun vragen, zowel tijdens hun ziekte als na hun herstel. Als gezondheidswerkers kunnen we zo doortastender werken aan preventie. Je kan hen opvolgen in hun vertrouwde omgeving en net dat geeft een goed beeld van hoe het met hen gaat. Je wisselt ook continu gegevens uit met hun zorgverleners uit de eerste lijn om samen complicaties te voorkomen”, aldus prof. Guy Hans. “Tegelijkertijd genereert het systeem data over behoefte aan ziekenhuiscapaciteit, en kennis over de evolutie en het verloop van COVID-19.  Zo kunnen we ons nog beter gaan organiseren en afstemmen op de reële noden. 

 

Ontdek hier meer over het telecovid project binnen het UZA. 

Ook het RIZIV keurt de telecovid goed. Lees hier meer. 

Laatst aangepast: 17 maart 2021
Auteur(s):