Over het MOCA

Sinds 2003 moeten ziekenhuizen die kanker behandelen dat doen via een oncologisch zorgprogramma. Dat stelt specifieke eisen aan de geboden zorg. Tegelijk werden via het Nationaal Kankerplan de middelen verhoogd,  zowel voor ondersteunende zorg als onderzoek. In het UZA leidde dit in 2009 tot het opzetten van  een overkoepelende structuur voor iedereen die in dit ziekenhuis aan kankerbehandeling doet. De verschillende soorten kanker worden gegroepeerd in elf tumorclusters. Zo is er de cluster van de borsttumoren, die alle specialisten ter zake samenbrengt, zoals gynaecologen, chirurgen, radiologen, oncologen, radiotherapeuten, anatoom-pathologen en artsen van de nucleaire geneeskunde. Deze structuur maakt het mogelijk om met alle betrokkenen een behandelingsstrategie uit te stippelen op maat van de  patiënt.

Persoonlijke begeleiding voor elke kankerpatiënt

Het UZA legt de nadruk op de persoonlijke begeleiding van haar kankerpatiënten. Zo streven we ernaar om elke patiënt tijdens het volledige traject bij te staan met o.a. een maatschappelijk werker, psycholoog, verpleegkundig trajectbegeleider en evt diëtist. De contactgegevens kan u terug vinden onder de desbetreffende tumorcluster.

Het team

Oncologisch Handboek

Als oncologisch centrum werken wij binnen het wettelijk kader zoals beschreven  in volgende Koninklijke besluiten:

  • Zorgprogramma oncologie
  • Oncologisch zorgprogramma voor borstkanker
  • Wijziging Koninklijk besluit

Daarnaast wordt onze werking sterk bepaald door :

De website van het oncologisch centrum is gestructureerd volgens de 11 tumorcluster. Deze multidisciplinaire teams zorgen voor een diagnose en behandelplan op maat van de patiënt volgens (inter)nationale richtlijnen die afhankelijk van de werkgroep (en bestaande samenwerkingen) bepaald zijn. Ook paramedici die binnen specifieke werkgroepen patiëntenzorg verlenen, werden opgenomen op de website.

Zoals bij wet bepaald maakt het oncologisch centrum werk van een kwaliteitsvolle registratie van alle kankerincidenties in het Nationaal Kankerregister.

Behalve de samenwerking die er op het niveau van de werkgroepen bestaat, is het oncologisch centrum ook onderhevig aan de samenwerkingsverbanden op UZA niveau.

Het organigram van het Multidisciplinaire Oncologisch Centrum Antwerpen biedt een globaal overzicht van onze werking.

De informatie op deze en de ander webpagina’s is in het ziekenhuis beschikbaar in de vorm van een oncologisch handboek. Voor meer informatie kan u terecht bij de MOCA coördinator via: %20moca [at] uza [dot] be

Organigram