Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Stalen aanvragen en/of registreren

Stalen aanvragen en/of registreren

Bent u onderzoeker en wenst u bij de Biobank Antwerpen stalen te registreren of aan te vragen? Lees onderstaande informatie dan goed. 

Volgens het Koninklijk Besluit omtrent biobanken moet alle menselijk materiaal dat gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek opgenomen worden in een geregistreerde biobank. Het is de bedoeling om op deze manier het gebruik van humaan materiaal beter in kaart te brengen. Een belangrijk aspect daarbij is de traceerbaarheid van het materiaal en zijn afgeleiden. Enerzijds zodat de patiënt in staat is ten allen tijde zijn materiaal uit het onderzoek terug te trekken, en anderzijds zodat eventuele incidentele bevindingen teruggekoppeld kunnen worden naar de patiënt. Dit heeft ook tot gevolg dat alle stalen die uit het buitenland in België binnenkomen onmiddellijk in een biobank geregistreerd dienen te worden.

Praktisch moet in eerste instantie voor elke studie een overeenkomst met de biobank worden afgesloten. Deze overeenkomst laat de biobank toe de studie te definiëren in het staalregistratiesysteem BioSLIMS. Eens de studie gedefinieerd is, kan de onderzoeker zijn stalen in het systeem opladen.

Er kunnen drie types studies onderscheiden worden:

Studies met primair gebruik van stalen

De collectie en het gebruik van de stalen wordt met de biobank besproken en contractueel vastgelegd. De biobank reserveert deze stalen voor het primaire gebruik zoals beschreven in deze overeenkomst. Voor dergelijke studies is steeds goedkeuring van het ethisch comité nodig.

De aanvraag voor studies met primair gebruik van stalen loopt via één van volgende paden, afhankelijk van de oorsprong van het betrokken lichaamsmateriaal.

Indien de studie binnen het UZA loopt, dient de aanvraag te verlopen via EDGE (link naar pagina). 

  • Als de studie binnen het UZA loopt, dient de aanvraag te verlopen via EDGE.  
  • Indien voor de studie materiaal van buiten het UZA wordt verzameld, kan de biobank rechtstreeks gecontacteerd worden via biobankantwerpen [at] uza [dot] be.

Eventueel kan de biobank betrokken worden bij de collectie en verwerking van humaan materiaal.
Indien gewenst, kan contact opgenomen worden via biobankantwerpen [at] uza [dot] be.

Studies met secundair gebruik van stalen en restmateriaal

Stalen die overblijven na het primaire gebruik, kunnen in de biobank bewaard blijven voor toekomstig onderzoek. Ook restmateriaal, materiaal dat overblijft na diagnose of therapeutisch gebruik, kan in de biobank worden opgenomen. Voor gebruik van deze materialen in studies dient steeds een aanvraag ingediend te worden bij de biobank. Dit is ook het geval voor de onderzoekers die betrokken waren bij de collectie van zulk materiaal.

De biobankadviesraad toetst de wetenschappelijke relevantie af en evalueert of aan alle ethische en privacy-gerelateerde voorwaarden voldaan is. Op basis daarvan keurt de raad het gebruik van de gevraagde stalen per project goed of af. Bij goedkeuring van de studie wordt een contract met de biobank opgesteld. Een template van dit contract vindt u hier.

Historische stalen

Historische stalen (afgenomen vóór 05/02/2018) vallen in principe buiten de biobankwetgeving. Als deze stalen echter actief voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden, dienen deze geregistreerd te worden. Om historische collecties in de biobank op te nemen, gebruikt u dit formulier.

Het gebruik van deze stalen voor het beantwoorden van een nieuwe onderzoeksvraag volgt dezelfde route als die voor secundair gebruik van stalen.