Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Over het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)

1. Werking COS
2. Visie en competenties van het COS
3. Doelgroep
4. Onderzoekstraject
5. Erkenningen
6. Nuttige links 

1. Werking COS

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Antwerpen is één van de vier Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen, erkend door Agentschap Opgroeien. Het COS onderzoekt gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen en geeft advies aan ouders. 

Detectie

Het COS probeert ontwikkelingsstoornissen bij kinderen zo vroeg mogelijk op te sporen.

Diagnose

Een multidisciplinair team van artsen, psychologen, logopedisten, kinesisten en maatschappelijk werkers brengt de mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart en stelt, indien nodig, een diagnose.

Advies en oriëntering

Op basis van de onderzoeksresultaten geeft het COS adviezen en oriënteert het kind en de ouders naar het meest geschikte hulpaanbod.

Wetenschappelijke opdracht

Het COS werkt mee aan wetenschappelijke studies bij kinderen met ontwikkelingsproblemen.

2. Visie en competenties van het COS

Deskundigheid

Het COS investeert voortdurend in de kwaliteit van de onderzoeken. De combinatie van verschillende disciplines en vormings- en overlegmomenten is hierbij een belangrijke hefboom.

Multidisciplinariteit

Elk onderzoekstraject bestaat uit verschillende onderzoeken uitgevoerd door minstens twee disciplines. Afhankelijk van de vraag van de cliënt en de reeds beschikbare gegevens, onderzoekt een arts, psycholoog, kinesist en logopedist het kind.

Cliëntgerichtheid

We vertrekken vanuit de vragen van de cliënt. Gedurende het hele onderzoek betrekken we de cliënt en de naaste omgeving zoveel mogelijk bij de onderzoeken en bij de besluitvorming.

Dienstverlening op maat

Het COS kijkt niet alleen naar de beperkingen van het kind, maar vooral naar de (groei)mogelijkheden. Bij het geven van advies vertrekt het COS van een breed zorgaanbod. Dit kan zowel regulier (opvang, school) als gespecialiseerd (een voorziening van het VAPH, een dienst binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, privédiensten,…) zijn.

Onafhankelijkheid

Het COS biedt zelf geen begeleiding of behandeling aan. Wij stellen enkel indien nodig een diagnose en garanderen een onafhankelijke adviesverlening. Wij baseren ons advies op de objectieve resultaten van het onderzoek. De cliënt bepaalt zelf of hij het advies al dan niet volgt.

Respect

Het COS engageert zich om geen onderscheid te maken op basis van ideologische overtuiging, filosofische of religieuze achtergrond, geslacht, afkomst, geaardheid of vermogenstoestand van de cliënten.

3. Doelgroep

Het COS richt zich tot: 

  • Baby's en peuters tot 3 jaar 
  • Kleuters en lagere schoolkinderen tot 6 jaar

 woonachtig in de provincie Antwerpen bij wie er een bezorgdheid is over

  • de algemene ontwikkeling
  • de verstandelijke ontwikkeling
  • de communicatie, spraak- en taalontwikkeling
  • de motorische ontwikkeling
  • het gedrag
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling

4. Onderzoekstraject

Wil je je kind aanmelden, dan neem je telefonisch contact op met de sociale dienst van het COS Antwerpen. In het telefoongesprek gaan we na of je met je vraag bij ons terecht kunt. Daarna volgt een multidisciplinair diagnostisch onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten geven we advies over de verdere begeleiding en/of behandeling van het kind. Meer informatie over het traject en de wachttijd vind je hier.

Verder is het COS erkend binnen het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen Antwerpen. Ook maakt het COS deel uit van het Follow-up Centrum Antwerpen voor ernstig prematuur geboren kinderen.

5. Erkenningen

Het COS bestaat uit een multidisciplinair team (MDT) van artsen, psychologen, orthopedagogen, kinesisten, logopedisten en maatschappelijk werkers. Het COS is als MDT erkend door het Agentschap Opgroeien om aanvraagdocumenten (A-documenten) in te dienen voor mogelijke ondersteuning en aangepaste zorg vanuit de Integrale Jeugdhulp. Voorbeelden hiervan zijn schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen met een handicap, mobiele en ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap…

Om ondersteuning en zorg te krijgen vanuit het VAPH of jongerenwelzijn maakt het COS samen met de ouders een A-document op. Hierin staat een duidelijke beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van het kind en worden desgevallend ook diagnostische gegevens opgenomen.

Het COS is ook een erkend team voor de aanvraag van een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) en voor de aanvraag van Individuele Materiële bijstand (hulpmiddelen).

6. Nuttige links

Op deze pagina vind je een overzicht van gesubsidieerde diensten die je eventueel al verder kunnen helpen terwijl je kind op de wachtlijst van het COS staat.

Laatst aangepast: 19 november 2021

Volg Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem