Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Over het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)

1. Werking COS
2. Visie en competenties van het COS
3. Doelgroep
4. Onderzoekstraject
5. Erkenningen
6. Nuttige links 

1. Werking COS

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Antwerpen is één van de vier Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het COS onderzoekt gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen en geeft advies aan ouders. 

Detectie

Het COS probeert kinderen met ontwikkelingsstoornissen zo vroeg mogelijk op te sporen.

Diagnose

Een multidisciplinair team van artsen, psychologen, logopedisten, kinesisten en maatschappelijk werkers brengt de mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart en stelt, indien nodig, een diagnose.

Advies en oriëntering

Op basis van de onderzoeksresultaten geeft het COS adviezen en oriënteert het kind en de ouders naar het meest geschikte hulpaanbod.

Wetenschappelijke opdracht

Het COS werkt mee aan wetenschappelijke studies bij kinderen met ontwikkelingsproblemen.

2. Visie en competenties van het COS

Deskundigheid

Het COS investeert voortdurend in de kwaliteit van de onderzoeken. De combinatie van verschillende disciplines en vormings- en overlegmomenten is hierbij een belangrijke hefboom.

Multidisciplinariteit

Elk onderzoekstraject bestaat uit verschillende onderzoeken uitgevoerd door minstens twee disciplines. Afhankelijk van de vraag van de cliënt en de reeds beschikbare gegevens, onderzoekt een arts, psycholoog, kinesist en logopedist het kind.

Cliëntgerichtheid

We vertrekken vanuit de vragen van de cliënt. Gedurende het hele onderzoek betrekken we de cliënt en de naaste omgeving zoveel mogelijk bij de onderzoeken en bij de besluitvorming.

Dienstverlening op maat

Het COS kijkt niet alleen naar de beperkingen van het kind, maar vooral naar de (groei)mogelijkheden. Bij het geven van advies vertrekt het COS van een breed zorgaanbod. Dit kan zowel regulier (opvang, school) als gespecialiseerd (een voorziening van het VAPH, een dienst binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, privédiensten,…) zijn.

Onafhankelijkheid

Het COS biedt zelf geen begeleiding of behandeling aan. Wij stellen enkel indien nodig een diagnose en garanderen een onafhankelijke adviesverlening. Wij baseren ons advies op de objectieve resultaten van het onderzoek. De cliënt bepaalt zelf of hij het advies al dan niet volgt.

Respect

Het COS engageert zich om geen onderscheid te maken op basis van ideologische overtuiging, filosofische of religieuze achtergrond, geslacht, afkomst, geaardheid of vermogenstoestand van de cliënten.

3. Doelgroep

Het COS richt zich tot: 

  • Baby's en peuters tot 3 jaar 
  • Kleuters en lagere schoolkinderen tot 6 jaar

 woonachtig in de provincie Antwerpen bij wie er een bezorgdheid is over

  • de algemene ontwikkeling
  • de verstandelijke ontwikkeling
  • de communicatie, spraak- en taalontwikkeling
  • de motorische ontwikkeling
  • het gedrag
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling

4. Onderzoekstraject

Wil u uw kind aanmelden, dan neemt u telefonisch contact op met de sociale dienst van het COS Antwerpen. In het telefoongesprek gaan we na of u met uw vraag bij ons terecht kunt. Daarna volgt een multidisciplinair diagnostisch onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten geven we advies over de verdere begeleiding en/of behandeling van het kind. Meer informatie over het traject, de wachttijd en kosten vindt u hier.

Verder is het COS erkend binnen het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen Antwerpen. Ook maakt het COS deel uit van het Follow-up Centrum Antwerpen voor ernstig prematuur geboren kinderen.

5. Erkenningen

Het COS bestaat uit een multidisciplinair team (MDT) van artsen, psychologen, kinesisten, logopedisten en maatschappelijk werkers. Het COS is als MDT erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn om aanvraagdocumenten (A-documenten) in te dienen voor mogelijke ondersteuning en aangepaste zorg vanuit de Integrale Jeugdhulp. Voorbeelden hiervan zijn schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen met een handicap, mobiele en ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap, ….

Om ondersteuning en zorg te krijgen vanuit het VAPH of jongerenwelzijn maakt het COS samen met de ouders een A-document op. Hierin staat een duidelijke beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van het kind en worden desgevallend ook diagnostische gegevens opgenomen.

Het COS is ook een erkend team voor de aanvraag van een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) en voor de aanvraag van Individuele Materiële bijstand (hulpmiddelen).

6. Nuttige links

Diagnostiek bij kinderen

COS Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
T 02 477 56 95

COS Gent
Campus UZ-Gent
De Pintelaan 185 2K5
9000 Gent
T 09 332 57 44

COS Leuven
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven
T 016 33 75 08

Diagnostiek bij volwassenen

Oriëntatiecentrum
Drie Eikenstraat 661
2650 Edegem
T 03 633 98 99
oc [at] olo [dot] be

Andere diensten

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Zenith gebouw, Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
T 02 225 84 10

Provinciale Afdeling VAPH Antwerpen
Potvlietlaan 5
2600 Berchem
T 03 270 34 40

Agentschap jongerenwelzijn
Koning Albert II-laan 35 bus 32
1030 BrusselBelgië
T 02 553 33 01