Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Financiële informatie

Een woordje uitleg over de factuur die u ontvangt en over de kosten.

Tarieven ziekenhuisopname

Indien u in regel bent met uw ziekenfonds wordt uw factuur volgens het systeem ‘derde betalersregeling’ opgemaakt. Dit wil zeggen dat het UZA de kosten voor verblijf, geneesmiddelen, onderzoeken, behandelingen, synthese- en/of prothesemateriaal rechtstreeks aan uw ziekenfonds verrekent. U ontvangt een factuur voor het remgeld, de supplementen en de niet-vergoedbare kosten.

De ziekenhuisfactuur vermeldt 5 soorten kosten:

1. Verblijfskosten**

Verblijfskosten zijn de kosten die rechtstreeks verband houden met uw ziekenhuisverblijf. De kosten ten laste van de patiënt worden onderverdeeld in drie paragrafen: persoonlijk aandeel, kamersupplement en forfaitair bedrag terugbetaalbare geneesmiddelen.

1.1. Kamersupplement per dag - ongeacht het kamertype

Het persoonlijk aandeel is wettelijk vastgelegd en hangt af van uw verzekeringsstatuut en de duur van de opname. Bij een dagopname wordt geen persoonlijk aandeel aangerekend. Deze bedragen zijn inclusief de vergoedbare geneesmiddelen en forfaitaire honoraria per opname

Rechthebbende met voorkeurtarief

Periode rechthebbende met voorkeurtarief (WIGW*)
Dag 1 € 8,04
Vanaf dag 2 € 6,06
Vanaf dag 91 € 6,06

Andere rechthebbenden

Periode

met persoon
ten laste en hun personen ten laste

overige

langdurig werkloze (alleenstaand gezinshoofd) en zijn persoon ten laste

Dag 1

€ 73,24

€ 73,24

€ 63,37

Vanaf dag 2

€ 15,93

€ 15,93

€ 6,06

Vanaf dag 91

€ 6,06

€ 15,93

€ 6,06

1.2. Kamersupplement per dag - volgens kamertype

Alleen als u voor een éénpersoonskamer kiest, mag het ziekenhuis per dag een kamersupplement en ereloonsupplement aanrekenen. 

 

gemeenschappelijke kamer

tweepersoons-
kamer

éénpersoons-kamer

éénpersoonskamer materniteit
Kamersupplement

€ 0

€ 0

€ 67,00

€ 83,00
Ereloonsupplement Neen Neen 200% 200%

Voor een opname in een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer betaalt de patiënt geen kamersupplementen of ereloonsupplementen. Deze supplementen zijn mogelijk bij een opname in een éénpersoonskamer, behalve wanneer de patiënt op een eenpersoonskamer moet verblijven omdat:

 • de gezondheidstoestand van de patiënt of het onderzoek, behandeling of toezicht dit vereisen
 • er geen bedden beschikbaar zijn in tweepersoonskamers of gemeenschappelijke kamers
 • de patiënt buiten zijn wil opgenomen wordt op een eenheid voor intensieve zorg of spoedgevallenzorg
In die gevallen worden geen kamersupplementen aangerekend voor de eenpersoonskamer.

1.3. Forfaitair bedrag terugbetaalbare geneesmiddelen

Per verblijfsdag betaalt u een wettelijk bepaald bedrag voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Bij een dagopname dient u dit forfaitaire bedrag niet te betalen.

1.4. Verblijf van een persoon op de kamer van de patiënt (rooming-in) 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen andere personen op de kamer van de patiënt verblijven. Contacteer de verpleegkundige van uw verpleegeenheid voor meer informatie.
Rooming-in is enkel mogelijk op een éénpersoonskamer, enkel op de dienst kindergeneeskunde is rooming-in ook mogelijk op een tweepersoonskamer.

Volgende bedragen zijn van toepassing en steeds ten laste van patiënt.

Soort

Overnachting + ontbijt

Middagmaal
(optioneel)

Avondmaal
(optioneel) 

Bedrag

€ 30 € 12 € 7

2. Apotheekkosten**

 • Geneesmiddelen
  Geneesmiddelen die volledig ten laste vallen van de patiënt. U betaalt wat u heeft verbruikt.
 • Parafarmaceutische producten
  Verzorgingsproducten, een tandenborstel, enzovoort. U betaalt alleen wat u heeft gebruikt.
 • Implantaten
  Instrumenten, apparaten of hulpmiddelen die in het lichaam worden ingebracht, zoals een lens of een heup. Meestal moet u een persoonlijk aandeel betalen. Bovendien mag een afleveringsmarge worden aangerekend. Die bedraagt 10 procent van de kostprijs, met een vastgelegd maximumbedrag.
 • Prothesen
  Deze dienen om een lichaamsdeel te vervangen of te wijzigen, zoals een orthopedische schoen. U betaalt een persoonlijk aandeel, maar geen afleveringsmarge.
 • Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen
  Materiaal nodig tijdens en na een operatie (bv. hechtingsmateriaal) dient de patiënt te betalen, behalve als het ziekenfonds een terugbetaling voorziet. Voor deze materialen kan een afleveringsmarge worden aangerekend. Dat bedrag komt overeen met 10 procent van de kostprijs, met een vastgelegd maximumbedrag.

Geneesmiddelen – synthese- en/of prothesematerialen

vergoedbare geneesmiddelen

niet-vergoedbare geneesmiddelen

synthese- en/of prothesematerialen

€ 0,62 per dag (forfaitair bedrag) reeds berekend bij verblijfskosten - kamersupplementen per dag

volledig bedrag ten laste van patiënt

De kostprijs is meestal hoger dan de tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Het verschil en de wettelijk vastgelegde afleveringsmarge betaalt u.

3. Medische en paramedische honoraria (kosten van onderzoeken, behandelingen)**

Dit zijn wettelijk bepaalde forfaitaire bedragen (ook als de patiënt geen gebruik heeft gemaakt van deze diensten) en honoraria voor geleverde prestaties.

3.1. Forfaits

 • Forfait voor klinische biologie
  Gewoon verzekerden betalen een wettelijk vastgelegd bedrag. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt niets.
 • Forfaitair honorarium voor medische beeldvorming en consultancehonorarium
  Wettelijk vastgelegd bedrag, afhankelijk van uw verzekeringsstatuut.
 • Forfaitair honorarium medische wachtdienst
  Wordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds. U betaalt hiervoor niets.

Bij een dagopname is een andere regeling van toepassing. De forfaits mogen dan enkel in sommige gevallen worden aangerekend.

3.2. Honoraria

 • Honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds
  Voor deze verstrekkingen is er geen remgeld of supplement ten laste van de patiënt.
 • Honoraria met remgeld en/of ereloonsupplement
  Het remgeld of persoonlijk aandeel is vastgelegd in het tarievenakkoord. Het aanrekenen van een ereloonsupplement is enkel van toepassing bij verblijf op een éénpersoonskamer op eigen verzoek.
 • Honoraria voor alle niet-terugbetaalbare prestaties
  Deze prestaties worden niet terugbetaald door het ziekenfonds en zijn volledig ten laste van de patiënt.
 • Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekkingen
  Per opname betaalt u een wettelijk vastgelegd bedrag als persoonlijk aandeel voor alle technische verstrekkingen. Personen met verhoogde tegemoetkoming betalen dat niet.
 • Conventionering
  Voor alle prestaties die vallen binnen die RIZIV-nomenclatuur hanteert het UZA de conventietarieven. Er zijn een beperkt aantal uitzonderingen. Informeer u hierover bij uw arts. De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) geheel of gedeeltelijk vergoedt. Meer informatie over de RIZIV-nomenclatuur vindt u op deze website. 
 
 

Bedragen remgeld (enkel van toepassing op onderstaande honoraria):

forfaitair honoraria per opname

(reeds berekend bij verblijfskosten - kamersupplementen per dag)

 

rechthebbende met voorkeurtarief (WIGW*)

andere rechthebbenden

 klinische biologie 

€ 0

€ 7,44

 medische beeldvorming

(RX/CT/NMR)

€ 1,98

€ 6,20

 medische wachtdienst

€ 0

€ 0

 medisch-technische verstrekkingen

€ 0

€ 16,40

forfaitair honoraria per dag

 

rechthebbende met voorkeurtarief (WIGW*)

andere rechthebbenden

toezicht (afhankelijk van de dienst, arts en aantal verblijfsdagen)

€ 0

van € 0,64 tot € 4,96

Het verblijf in een éénpersoonskamer (op eigen verzoek) geeft bovendien aanleiding tot een supplement op de honoraria ten opzichte van de RIZIV tarieven.Dit supplement bedraagt 200% voor heelkundige en percutane interventies, de anesthesie en de diagnostische onderzoeken.

4. Andere leveringen**

Bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk, enzovoort. Ze zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt.

5. Diverse kosten**

Producten die niets met de medische zorg te maken hebben, zoals telefoonkosten en flessen drinkwater.

5.1. Telefoon (werking en kosten)

U kunt een persoonlijke code (PINCODE) tijdens uw opname krijgen zodat u rechtstreeks externe telefoongesprekken kan voeren. Na de kiestoon vormt u de pincode (inclusief ## tekens), vervolgens vormt u het abonneenummer.

Richtprijs van een telefoongesprek, per minuut

 

naar een nationaal abonneenummer

naar een gsm-toestel

internationale verbinding

tijdens piekperiode
(08:00 –19:00)

€ 0,175

€ 1,470

afhankelijk van het land van bestemming

tijdens dalperiode
(19:00– 08:00)

€ 0,123

€ 0,960

Deze prijs omvat het gebruik, de installatie en het onderhoud van het toestel. Indien de gemaakte telefoonkosten meer dan € 125 bedragen kunt u geen telefoongesprekken meer voeren totdat u de telefoonkosten heeft betaald. Nadien kunt u opnieuw een persoonlijke code krijgen. 

5.2. Producten die geen strikt medische indicatie hebben

Verstrekking

Omschrijving

Prijs

031496

Fles drinkwater

€ 1

031500

Ontbijt

€ 4,50

031511

Middagmaal (andere dan patiënt)

€ 12

031522

Avondmaal (andere dan patiënt)

€ 7

031614

Overnachting familielid

€ 30

035140

Telefoongesprekken en internet

Tarieven worden meegedeeld bij ontvangst van de pincode die externe telefoongesprekken mogelijk maakt. Draadloos internet is gratis.

048231

Mortuariumkosten patiënt overleden in UZA (vanaf de 2de dag)

€ 59,00

051028

Parking (cardiale revalidatie)

€ 5,00

 

Cosmetische producten

handelsprijs

 

Materialen bij ontslag gevraagd door patiënt voor thuisgebruik

netto kostprijs

 

Tv

begrepen in de ligdagprijs

5.3. Kosten voor kapper – pedicure – manicure

Via de verpleegkundige kunt u een afspraak regelen voor een bezoek van de kapper, pedicure en manicure. De kostprijs voor deze dienstverlening dient u rechtstreeks aan de kapper/pedicure/manicure te betalen.

kapper (richtprijs)

op dinsdag vrouwen € 35,00
mannen € 20,00
manicure (geen esthetische manicure) op dinsdag   € 7,00
pedicure op dinsdag   € 18,00

 

* WIGW: Weduwen/Weduwnaars – Invaliden – Gepensioneerden – Wezen. Dit zijn personen die genieten van een verhoogde terugbetaling door het ziekenfonds indien het maximum jaarinkomen beneden de vastgestelde grens ligt.

**De prijzen in dit document werden laatst aangepast op 1 februari 2017 en zijn de meest actuele.