Privacyverklaring 'interesse deelname patiëntencommissie oncologie'

Privacyverklaring 'interesse deelname patiëntencommissie oncologie'

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) hecht het grootste belang aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom wenst het UZA u in te lichten over de verwerking van de persoonsgegevens die u aan het UZA bezorgt middels dit online formulier “Interesse deelname Patiëntencommissie”(voornaam, familienaam, mailadres, telefoonnummer). Het UZA (Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem) draagt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van deze gegevens.

Doel- De persoonsgegevens die u middels dit online formulier aan het UZA bezorgt, worden door het UZA enkel gebruikt om contact met u te kunnen opnemen om u verdere informatie te bieden met betrekking tot de patiëntencommissie en om u eventueel uit te nodigen voor een vrijblijvend gesprek hieromtrent. Deze gegevens worden enkel binnen het UZA verwerkt en niet met derden gedeeld.

Het UZA verduidelijkt ook graag dat er geen geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt in het kader van deze gegevensverwerking, en dat het verstrekken van deze gegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting is of noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. U bent niet verplicht deze gegevens aan het UZA te verstrekken.

Rechtsgrond- Het UZA verwerkt deze gegevens op basis van uw toestemming. U geeft deze toestemming door het daarvoor bedoelde vakje te selecteren. U heeft op elk ogenblik het recht om uw toestemming weer in te trekken, in welk geval uw met dit formulier verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd zullen worden. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. Hiervoor kan u steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het UZA, via dpo [at] uza [dot] be of telefonisch op het nummer 03 821 5288.

Uw rechten- Naast uw recht om uw toestemming in te trekken, kent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) u als betrokkene nog een aantal andere rechten toe, waaronder het recht op inzage, het recht op verbetering, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, het recht van bezwaar en het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen of voor meer informatie hieromtrent, kan u steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het UZA, via dpo [at] uza [dot] be of telefonisch op het nummer 03 821 5288.

Bewaartermijn- Wanneer u na het verkennende (telefonisch of persoonlijk) gesprek besluit om lid te worden van de patiëntencommissie, bewaart het UZA uw gegevens voor de duur van uw lidmaatschap. Wanneer u besluit geen lid meer te willen zijn van deze commissie, worden uw gegevens verwijderd van zodra u dit meldt aan het UZA.

Wanneer u na het verkennende gesprek verkiest om geen lid te worden van de patiëntencommissie of hiervoor geen geschikte kandidaat blijkt te zijn, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Vragen of verzoeken?- Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door het UZA als verwerkingsverantwoordelijke, in dit kader of daarbuiten, of indien u één van de rechten zoals toegekend door de AVG en zoals hierboven beschreven wenst uit te oefenen, kan u steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het UZA via dpo [at] uza [dot] be of telefonisch op het nummer 03 821 5288. Daarnaast kan u ook altijd terecht bij onze privacyverklaring.

Klachten?- Wanneer u van mening bent dat het UZA  uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert of dat het UZA de bepalingen van de GDPR niet correct naleeft, kan u steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die het UZA zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Laatst aangepast: 13 augustus 2020
Auteur(s):