Patiëntenrechten

Alle patiënten hebben recht op een degelijke verzorging, met respect voor de culturele, morele, filosofische en religieuze overtuiging. Ook uw persoonlijke levenssfeer wordt beschermd.  Het UZA garandeert uiteraard al deze rechten. Maar er zijn ook plichten.

Uw rechten

Als patiënt hebt u heel wat rechten. In België zijn deze wettelijk vastgelegd sinds 2002. U kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten. Als u niet meer in staat bent om zelf uw rechten uit te oefenen, dan doet uw vertegenwoordiger (partner, ouder, voogd of een persoon die u aanstelt) dat in uw plaats. 

Lees uw rechten als patiënt na op www.patientrights.be of www.vlaamspatientenplatform.be.

Video in English | Vidéo en français

De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg. 

Als patiënt krijgt u de best mogelijke zorgen. De medische kennis en beschikbare technologie worden ingezet om u te behandelen volgens uw behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. De zorgverlener houdt rekening met uw recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen. U hebt ook recht op pijnbestrijding.

De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige informatie. 

Uw zorgverlener moet u alle info meedelen, zodat u uw gezondheidstoestand kan begrijpen. Hij geeft u daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. U krijgt advies over wat u best doet en laat. Dit gebeurt in duidelijke taal, zodat u alles begrijpt. Als taal een  ,probleem is, kan u een beroep doen op een tolk via de sociale dienst van het ziekenhuis.

De zorgverlener beschermt uw persoonlijke levensffeer en respecteert uw privacy.

Tijdens uw behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn, die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld, tenzij u toestemming geeft.

Ook op het gebied van pers of ziekenhuispublicaties wordt uw privacy als patiënt gerespecteerd. Patiënten en bezoekers die zelf foto's of filmopnames in het UZA willen maken, dienen zich aan de regels te houden. 

Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens op deze website vindt u in de gebruikersvoorwaarden.

Als patiënt kiest u vrij uw zorgverlener. 

U bent vrij in de keuze van uw zorgverlener. U kan zich op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren. Behalve in geval van nood is er verplichte hulpverlening. Onderbreekt de zorgverlener uw behandeling, dan moet hij wel zorgen dat een collega uw behandeling kan voortzetten. 

Als u dit wenst, dan kan u een andere arts raadplegen voor een tweede advies of ‘second opinion’. U kan zelf iemand uitkiezen of uw (huis)arts vragen om u hierbij te helpen. 

U hebt toegang tot het patiëntendossier.

Uw zorgverlener houdt voor u een dossier met uw persoonlijke medische gegevens bij. Alle medische dossiers worden zorgvuldig bijgehouden en volgens de strengste normen van privacy en veiligheid bewaard. Via UZA@ home kan u zelf op elk moment uw medisch dossier inlezen. Via de ombudsdienst kan u ook steeds (gratis) uw dossier inkijken en er een afschrift van vragen. U kan eventuele fouten rechtzetten en u heeft ook het recht om te weten wie er toegang heeft tot de vertrouwelijke informatie in het kader van de wet op de privacy. 

U geeft geïnformeerde toestemming voor een behandeling. 

Uw zorgverlener heeft uw mondelinge of schriftelijke toestemming nodig om uw behandeling op te starten. Hij moet u tijdig informeren, zodat u in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kan nemen. De info die hij u geeft moet duidelijk en volledig zijn. 

U kan dus ook om allerlei redenen een behandeling weigeren. De arts respecteert uw keuze. 

Bij een spoedgeval moet uw zorgverlener de behandeling meteen starten als uw wil onmogelijk te achterhalen is. 

U hebt ook het recht om te vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen. 

U hebt recht op klachtenbehandeling

Zijn er vragen of heerst er een ontevredenheidsgevoel? Vindt u dat uw patiëntenrechten niet gerespecteerd worden? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsdienst. De ombudsdienst luistert naar uw verhaal en geeft informatie. Wanneer u een geschil met uw zorgverlener zelf niet kan oplossen, kan de ombudsdienst bemiddelen.

U hebt recht op pijnbestrijdende zorg

U hebt recht op een pijnbestrijdende zorg, waarbij de zorgverlener aandacht heeft voor de pijn en deze voorkomt, evalueert, behandelt en verzacht.

Meer informatie

Meer informatie over de patiëntenrechten vindt u ook op www.patientrights.be.

De patiëntenrechten worden helder uitgelegd in de leuke filmpjes van de FOD Volksgezondheid.

U vindt deze informatie ook terug in onze folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'

Lees hier meer over uw plichten als patiënt.

 

Laatst aangepast: 18 september 2023
Auteur(s):