Lean filosofie en projectmatige aanpak

Lean filosofie en projectmatige aanpak

UZA-lean

Het UZA zet volop in op 'lean'. Lean is een strategie en filosofie waarbij iedereen in de organisatie zich richt op het creëren van waarde voor de klant, in ons geval meestal de patiënt. De focus ligt op de optimalisatie van het proces rond de zorg, zodat er meer tijd beschikbaar is voor het primaire zorgproces.

Centraal staat het begrip ‘waarde voor de klant’: bij elk(e) activiteit of werkproces gaan we na of de patiënt er iets aan heeft. De lean-benadering houdt in dat we systematisch op zoek gaan naar verschillende vormen van ‘verspilling’ en deze zoveel mogelijk wegwerken. Belangrijk daarbij is de betrokkenheid en inbreng van alle medewerkers om permanent te kunnen verbeteren. 

Meer info: uzalean [at] uza [dot] be

Productive ward

Productive Ward is een evidence based methodiek om de zorgkwaliteit te verbeteren, met meer tevredenheid onder patiënten en medewerkers en minder verspilling. Het is een veranderaanpak voor het organiseren, verbeteren en vernieuwen van de professionele werkprocessen op de verpleegeenheid. Het resultaat zijn gemotiveerde, zelfsturende en effectieve teams op de verpleegafdeling, die veilige en betrouwbare zorg leveren aan de patiënten.

Ruim 80 % van de Engelse ziekenhuizen past de methodiek van ‘productive ward’ met succes toe. De focus ligt sterk op de optimalisatie van het proces rond de zorg, zodat er meer tijd beschikbaar is voor het primaire zorgproces. De tools en modules van Productive ward worden ook in het UZA ingezet. Binnen de globale ziekenhuisbrede benadering is de autonome aanpak voor het team cruciaal. De concrete implementatie verloopt gefaseerd. De toepassingen buiten de verpleging zullen project per project uitgebouwd worden. 

Projectmatige aanpak

Binnen het UZA werken we op een projectmatige manier aan kwaliteitsverbetering en innovatie. Deze professionele projectwerking zorgt enerzijds voor een goede alignering van de projecten aan de UZA-strategie en verhoogt anderzijds de slaagkans van strategische, innoverende en kwaliteitsverbeterende projecten. Onze doorgedreven en kwaliteitsbewuste projectwerking maakt van het UZA een dynamische organisatie die volop inzet op strategie, innovatie, kwaliteit, veiligheid en patiëntenzorg.

Methodieken

Afhankelijk van de grootte en het strategisch gewicht van het project wordt de gepaste projectmanagement methodiek bepaald. Er zijn binnen UZA drie methodes om een project te benaderen:

  • PM @ UZA
  • A3
  • Just do it

PM @ UZA

Strategische, grote of middelgrote projecten maken gebruik van de PM @ UZA methode, een professionele project management benadering. Enterprise Project Management (EPM) werd toegepast op de PM @ UZA methodiek en EPM is dus de projectmanagement tool binnen UZA waar alle projecten beheerd en opgevolgd worden.

Het PM@UZA proces bestaat uit 4 belangrijke fasen: initiëren, plannen, uitvoeren en afsluiten.

  • Tijdens de initiatie fase wordt door de projectcoördinator een projectcharter opgesteld waarin de business reden (incl kosten/baten), de doelstellingen, de high level planning en de risico’s van het project worden beschreven. 
  • Na goedkeuring door de Directie maakt de projectcoördinator samen met het projectteam een projectplanning op waarbij taken, deliverables en mijlpalen duidelijk worden opgelijst. 
  • Tijdens de uitvoeringsfase wordt de project status opgevolgd en maandelijks gerapporteerd door de projectcoördinator. 
  • Strategische projecten krijgen extra aandacht door de opvolging via een Dashboard approach. Project en projectwerking KPI’s worden bewaakt en waar nodig worden er correctieve acties gestart.

A3

De A3 methode wordt gebruikt voor kleine verbeterprojecten met een doorlooptijd van 6 tot 9 maanden waarbij meerdere problemen systematisch aanpakt worden. De A3 methode werd ontwikkeld binnen Lean en is gebaseerd op de PDSA-cyclus (Plan/Do /Study/ Adjust).

Just do it

'Just do it' veronderstelt dat een klein probleem verholpen kan worden met een duidelijke oplossing.

Laatst aangepast: 15 oktober 2021
Auteur(s):