Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Begeleiding: hulp en steun

Soms beleeft u moeilijke momenten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Ook voor die momenten heeft het UZA de juiste mensen in huis.

Delicate keuzes voor later

Bij ziekenhuisverblijven horen vaak gevoelige keuzes zoals lichaamsafstand, donatie en wilsverklaringen. Het is zinvol om daar vooraf al eens over na te denken.

Wilsverklaringen

Voorafgaande wilsverklaring

In het document 'de voorafgaande wilsverklaring' kunt u de zorg vastleggen die u in de toekomst verlangt, voor het geval dat u later uw wil niet meer zou kunnen uiten. Daarin komen volgende verklaringen en aspecten aan bod:

  • Een vertegenwoordiger aanduiden
  • Negatieve wilsverklaring: Behandelingen/onderzoeken weigeren die geldig zijn bij een onomkeerbare toestand van wilsonbekwaamheid
  • Wilsverklaring euthanasie bij onomkeerbaar coma
  • Wilsbeschikking inzake wijze van teraardebestelling
  • Verklaring voor orgaandonatie
  • Lichaam schenken aan de wetenschap

U kunt het document 'Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde' opvragen bij de dienst patientenbegeleiding of downloaden via www.leif.be, www.wilsverklaringen.be of via www.palliatief.be.

Een vertegenwoordiger aanduiden

Bij een ziekenhuisopname of ernstige ziekte kan het belangrijk zijn dat u een vertegenwoordiger aanduidt. De vertegenwoordiger oefent uw rechten uit als u daar zelf niet (meer) toe in staat bent. Lees hier meer over vertegenwoordigers.

Negatieve wilsverklaring

Wanneer u zelf niet in staat bent om beslissingen te nemen, bekijkt de arts eerst of er een voorafgaande negatieve wilsverklaring bestaat. In dit document kan u vooraf vastleggen welke onderzoeken of behandelingen u niet meer wenst wanneer u het zelf niet meer kan vragen (wilsonbekwaamheid): bij coma, dementie,verwardheid of hersentumor, … Lees hier meer over het weigeren van bepaalde behandelingen

Euthanasieverklaring

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kunt u vragen dat er euthanasie wordt toegepast als u op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken. Lees hier meer over euthanasie.

Wilsbeschikking inzake wijze van teraardebestelling

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden (begrafenis, crematie, laatste rustplaats...). Die keuze kunt u laten vastleggen in de wilsbeschikking inzake wijze van teraardebestelling

Lichaamsafstand

Als u uw lichaam wilt afstaan voor wetenschappelijk onderzoek of verdere studie, moet u zelf het initiatief nemen. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de dienst patiëntenbegeleiding (+32 (0)3 821 37 00) of bij ASTARC -Secretariaat Anatomie van de Mens en Embryologie van de Universiteit Antwerpen (03 265 28 28). Meer info over lichaamsschenking.

Orgaan- en weefseldonatie

Omdat er een nijpend tekort is aan donororganen vragen we u even stil te staan bij orgaandonatie en zich af te vragen hoe u zich zou voelen als uw kind of geliefde een hart, nier of long nodig heeft. Uit ervaring weten we bovendien dat veel mensen troost vinden bij de gedachte dat een stukje van hun geliefde in iemand anders voortleeft. Natuurlijk begrijpen we heel goed dat dit een emotionele zaak is en respecteren we ieders standpunt, visie en beslissing.

Volgens de wet van 13 juni 1986 betreffende orgaandonatie is iedereen die in het bevolkingsregister is ingeschreven een potentiële donor, tenzij hij/zij zich daar uitdrukkelijk tegen verzet heeft. Als een patiënt in aanmerking komt voor orgaandonatie, bespreken we dat altijd eerst met de familie. Breng uw familie dus tijdig op de hoogte van uw specifieke wensen omtrent orgaandonatie. 

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd wordt, kunt u een wilsverklaring voor orgaandonatie laten registreren.

Lees hier meer over orgaandonatie bij overlijden

Autopsie (postmortaal onderzoek)

Soms is een autopsie of postmortaal onderzoek nuttig of nodig. Als de doodsoorzaak onbekend is bijvoorbeeld, of als er vermoedens zijn dat het om een onnatuurlijke dood gaat. Er wordt dan een uitgebreid inwendig en uitwendig onderzoek gedaan. De autopsie gebeurt met de grootste eerbied voor de overledene. De commissie voor medische ethiek van het UZA ziet daarop toe. Elke patiënt of nabestaande heeft het recht zich tegen een postmortaal onderzoek te verzetten. Hij kan zich daarvoor wenden tot elke arts of verpleegkundige in het UZA. Het ziekenhuis respecteert standpunten die zijn ingegeven door morele of godsdienstige overtuigingen.

Overlijden van een dierbare

Het overlijden van een dierbare is voor nabestaanden vaak een emotionele en zware tijd. Er moeten bovendien allerlei praktische zaken geregeld worden.

Meer informatie voor nabestaanden na een overlijden.