Financiële informatie

We geven je graag een woordje uitleg bij de factuur die je kan verwachten na een raadpleging.

Betalingsvoorwaarden

Deze rekening is betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum door middel van bijgevoegd overschrijvingsformulier. Onze facturen worden opgesteld onder voorbehoud van alle onkosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening werden gebracht. Om geldig te zijn dienen eventuele betwistingen binnen de 30 dagen na ontvangst aan het ziekenhuis te worden overgemaakt ter attentie van de dienst debiteurenadministratie.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag wordt er door het ziekenhuis een kosteloze eerste herinnering verstuurd. Bij niet-betaling na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van deze herinnering zal het factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met een forfaitair bedrag, als volgt berekend:

  • Indien het verschuldigd saldo kleiner of gelijk is aan 150,00 euro: 20,00 euro
  • Indien het verschuldigd saldo tussen 150,01 euro en 500,00 euro: 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500,00 euro
  • Indien het verschuldigde saldo groter dan 500,00 euro: 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro.

Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de voormelde termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden.

Bovendien zal bij niet-betaling binnen de voormelde termijn een verwijlintrest worden aangerekend tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten (zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties).

Wanneer er meerdere herinneringen werden verstuurd aan de patiënt op het door UZA gekende adres en de patiënt niet overgaat tot volledige betaling ervan, wordt een gerechtsdeurwaarderskantoor de opdracht gegeven over te gaan tot invordering.

In geval het ziekenhuis en/of de zorgverlener een contractuele verplichting niet nakomt, dient de patiënt deze partij in gebreke te stellen. Deze ingebrekestelling dient binnen de 30 kalenderdagen na kennisname van de tekortkoming worden verzonden via brief of e-mail. Wanneer de tekortkoming niet werd rechtgezet binnen een termijn van 30 kalenderdagen heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding. Wanneer de schade in geld waardeerbaar is, bedraagt deze 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van 25,00 EUR en een maximum van 75,00 EUR. Wanneer de schade niet in geld waardeerbaar is, bedraagt het forfaitaire schadebedrag 25,00 EUR.

Elke wijziging van (e-mail)adres dient door de patiënt meegedeeld te worden aan het UZA. De factuur en de herinneringen op deze factuur zullen verzonden worden naar het door de patiënt opgegeven  (e-mail)adres.  Het UZA  behoudt zich echter het recht voor alle facturen en briefwisseling naar het wettelijke adres/e-mail adres te sturen. Indien post onbestemd terug komt naar UZA/indien e-mails niet kunnen worden verzonden, zullen deze facturen worden doorgestuurd naar onze gerechtsdeurwaarder voor verdere opvolging. 

Eventuele  betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid, al naargelang het bedrag,  van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen, afdeling Antwerpen, hetzij het Vredegerecht Zevende Kanton Antwerpen.

Creditbedragen worden enkel terugbetaald wanneer alle voorgaande facturen vereffend werden. In geval van openstaande facturen zal een conventionele schuldvergelijking worden toegepast.

Bij vragen over uw factuur of betalingsmoeilijkheden kan u contact opnemen met de debiteurenadministratie:

  • telefonisch op het nummer 03/821.31.28 (alle werkdagen tussen 9:00 en 12:00)
  • via e-mail op facturen [at] uza [dot] be   
  • via een brief ter attentie van UZA Debiteurenadministratie, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem

Gelieve in alle gevallen uw factuurnummer te vermelden. 

Laatst aangepast: 07 september 2023
Auteur(s):