Auditory verbal therapy

Wat is auditory verbal therapy?

Auditory verbal therapy werd in Canada ontwikkeld voor de begeleiding van slechthorende of dove kinderen en hun ouders. Met verschillende begeleidingsprincipes leren slechthorende of dove kinderen het restgehoor (met behulp van een hoorapparaat of cochleair implantaat) maximaal te gebruiken. Hoe beter het restgehoor gebruikt en de luistervaardigheid ontwikkeld wordt, hoe makkelijker de mondelinge taalverwerving wordt aangeleerd.

Auditory verbal therapy kan slechthorende of dove kinderen helpen opgroeien in een normaalhorende leer- en leefomgeving en hen zo integreren in een horende maatschappij.

Start de therapie zo vroeg mogelijk op

Hoe vroeger het gehoorverlies ontdekt wordt, hoe snel­ler we de therapie kunnen opstarten. Na de vaststelling door een arts, geven we de gepaste medische en audiolo­gische begeleiding. Hierbij bekijken we ook de mogelijk­heden voor een geschikt hoorapparaat of een cochleair implantaat.

Waarom is het belangrijk de therapie zo vroeg mogelijk op te starten? 

De meeste dove of slechthorende kinderen hebben bruikbare gehoorresten en kunnen, mits een goed hoortoestel (hoorapparaat of cochleair implantaat), de spraak van anderen grotendeels opvangen. Uw kind zal met deze therapie de mogelijkheid hebben om taal te ontwikkelen op een natuurlijke wijze, namelijk door te luisteren.

Tot de leeftijd van 5 jaar is het voor kinderen het gemakkelijkst om taal te leren. Dit noemen we de kritische periode voor taalverwerving. Om deze kritische periode optimaal te benutten, moet de versterking en stimulatie van het gehoor zo vroeg mogelijk plaatsvinden. Als uw kind niet leert te horen tijdens de kritische periode om taal te leren, daalt de mogelijkheid van uw kind om geluiden en spraakklanken zinvol te gebruiken.

Auditory verbal therapy probeert door middel van vroege stimulatie in te spelen op deze gevoelige periode en op die manier taal aan te leren en te gebruiken als belangrijkste communicatiemiddel.

Hoe verloopt de therapie? 

- In de eerste fase van de therapie starten we met het luisteren naar en leren nazeggen van spraakklanken. Deze spraakklanken worden ook onmiddellijk gekoppeld aan woorden om het begrijpen en nazeggen van “echte” woor­den te stimuleren. Later worden de woorden uitgebreid naar zinnen. Op die manier leert uw kind communiceren via gesproken taal.

- We begeleiden u als ouder tot medetherapeut. Hoe vaker uw kind gestimuleert wordt, hoe sneller hij/zij gesproken taal verwerft. Een actieve deelname aan de therapie geeft u de kans om:

  • de geleerde vaardigheden thuis toe te passen
  • een gunstige luisteromgeving te creëren
  • uw thuis opgedane ervaringen door te geven aan de therapeut en aan andere personen waar uw kind mee in contact komt (bv. familie, schooljuf/meester, kinderopvang)

 
- We helpen u ook om de impact van doofheid/slechtho­rendheid op de hele familie te leren begrijpen. Uw kind wordt geleerd om luisteren te integreren in zijn/haar communicatieve opvoeding en bij het verwerven van sociale vaardigheden.

- We stimuleren een luisterhouding in een één-op-één relatie (therapeut-kind of ouders-kind).

- Uw kind leert zijn eigen stem te beluisteren en te be­sturen om de verstaanbaarheid van zijn/haar gespro­ken taal te optimaliseren.

- De normale ontwikkelingspatronen van luisteren, taal­verwerving, spraak en cognitie worden zoveel mogelijk gevolgd.

De therapie wordt aangepast aan de persoonlijkheid van u en uw kind, aan de leerstijl, aan de interesses, aan de mate van handicap en aan het huidig niveau van functioneren. De ontwikkeling van uw kind wordt meer­maals geëvalueerd en indien nodig wordt het program­ma bijgestuurd.

Lees hier de brochure over auditory verbal therapy. 

Laatst aangepast: 25 november 2021