Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Wolvenbos Grants

Wolvenbos Grants

In 2019 organiseerde UZA foundation voor de eerste keer een mountainbike wedstrijd ten voordele van het kankeronderzoek. Het succes hiervan was groter dan we ooit durfden dromen. In totaal namen 26 teams deel. Dankzij de fietsers en onze sponsors kunnen we een cheque van €150.000 overhandigen aan het kankeronderzoek op het UZA.

Begin 2020 lanceerden we een projectcall, waarop 12 onderzoekers een project indienden. De wetenschappelijke raad van het UZA selecteerde 3 winnaars. De keuze werd gemaakt op basis van innovatie en de mogelijke impact van het onderzoek op de levenskwaliteit en levensduur van kankerpatiënten. Graag stellen we de winnaars aan je voor:

Genetische voorbeschiktheid van hartschade bij chemotherapie - TITAN studie

Onder leiding van prof. Emeline Van Craenenbroeck 

“Laat ons voorkomen dat de kankerpatiënten van vandaag de hartpatiënten van morgen worden. Dank aan alle sponsors en schenkers om dit in te zien en hier mee de schouders onder te zetten!”

Volledige titel van de studie? 

genetische voorbeschiktheid voor anthracycline-geïnduceerde cardiotoxiciteit: de rol van titine (TITAN studie)

Wat is het doel van de studie? 

Er zijn verschillende soorten chemotherapie mogelijk. Anthracycline chemotherapie is de hoeksteen van de behandeling voor verschillende kwaadaardige tumoren. Mede door het therapeutische succes van deze chemotherapie, neemt het aantal patiënten dat kanker overleeft toe. De bijwerkingen van anthracyclines, waarvan hartschade (cardiotoxiciteit) de meest voorkomende is, dienen  tijdig erkend en zoveel mogelijk voorkomen te worden. 

Het is momenteel niet mogelijk om te voorspellen wie hartschade zal ontwikkelen en wie niet. De gevoeligheid voor het ontwikkelen van deze cardiotoxiciteit varieert dus tussen patiënten onderling en de risicofactoren hiervoor zijn onvoldoende bestudeerd. Met de TITAN studie gaan we na of er bepaalde mutaties, specifiek in het titine gen, een hoger risico geven op hartschade bij gebruik van anthracycline chemotherapie. Dit zal onderzocht worden bij patiënten met borstkanker, die een behandeling met anthracyclines ondergaan. Wij gaan hen systematisch cardiaal opvolgen en tegelijkertijd genetisch onderzoek verrichten. 

Indien onze hypothese bevestigd wordt, kunnen risicopatiënten geïdentificeerd worden en kunnen preventieve maatregelen getroffen worden om de hartschade te beperken.

Wie is de onderzoeker/onderzoeksteam achter deze studie? 

Prof. Emeline Van Craenenbroeck: ‘Sinds mijn afstuderen in 2013, ben ik in het UZA werkzaam als cardioloog, met een subspecialisatie in hartfalen en cardiogenetica. Dankzij een halftijdse onderzoeksopdracht, kan ik mijn passie voor onderzoek combineren met directe zorg voor patiënten. Het onderzoek wordt gedragen door een team van cardiologen, oncologen en genetici en er is een vlotte samenwerking tussen de verschillende disciplines, dank daarvoor!’

Nieuwe combinatiebehandeling met immuuntherapie voor pancreaskanker

Onder leiding van prof. Evelien Smits 

 

“Namens het ganse team bedank ik alle sponsors, schenkers, enthousiaste fietsers en UZA Foundation om hun schouders mee onder ons onderzoek te zetten. Jullie steun is onontbeerlijk, hartelijk bedankt!”

Volledige titel van de studie?

De doeltreffendheid controleren van een nieuwe combinatiebehandeling met immuuntherapie voor pancreaskanker en mogelijk ook andere kankertypes

Wat is het doel van de studie? 

De voorbije jaren hebben we in Antwerpen preklinisch onderzoek uitgevoerd om op zoek te gaan naar een succesvolle immuuntherapie voor pancreaskanker. Bij immuuntherapie zal ons immuunsysteem (dit zijn de witte bloedcellen en hun producten) als natuurlijk verdedigingsmechanisme getriggerd worden om de kanker te vernietigen. In pancreaskanker hebben we speciale aandacht voor het bindweefselschild dat tumorcellen omringt. Dit schild verhindert namelijk dat immuuncellen kankercellen kunnen doden. Ons onderzoek wees uit dat door activatie van bepaalde witte bloedcellen zowel het schild als de kankercellen aangevallen worden. Meer nog, we optimaliseerden deze activatie door gebruik te maken van een nieuwe, unieke gecombineerde immuuntherapie, die enerzijds immuuncellen naar de tumor stuurt en anderzijds deze cellen optimaal activeert. De resultaten uit ons onderzoek zijn zo veelbelovend, dat we in dit project met deze combinatie van medicijnen de stap richting klinische studie willen zetten. Daarnaast kijken we of deze combinatiebehandeling ook kan werken voor andere kankers.

 

Wie is de onderzoeker/onderzoeksteam achter deze studie?

Prof. Dr. Evelien Smits is teamhoofd van het immuuntherapieteam, de Solid Tumor Immunology Group (STIG), van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek. Zij onderzoekt tevens celtherapie in het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde. Voor dit onderzoeksproject is  er een zeer nauwe samenwerking tussen biomedici, inclusief Jonas Van Audenaerde en Dr. Debbie Le Blon, de klinische pancreaskankerspecialisten en het oncologisch klinische-studiecentrum van het UZA.

Immunologische aspecten bij patiënten met triple negatieve borstkanker (TNBK) 

Onder leiding van dr. Gizem Oner 

 

“Borstkanker treft vele vrouwen en triple negatieve borstkanker (TNBK) kent een zeer hoge mortaliteit bij herval. Ook zijn de therapeutische opties vandaag nog beperkt. In dit opzicht is er nog veel onderzoek nodig naar deze vorm van borstkanker. Hiervoor hebben we steun nodig. Vandaar dat ik bijzonder verheugd ben dat mijn project verkozen is. Ik wil mijn sponsors bij deze van harte bedanken.”

Volledige titel van de studie?

Immunologische aspecten bij patiënten met Triple Negatieve Borstkanker (TNBK). 

Wat is het doel van de studie? 

In deze studie onderzoeken we het immunologische aspect van  triple negatieve borstkanker (TNBK). Bij deze vorm van borstkanker is de tumor niet hormoongevoelig en is er ook geen sprake van overexpressie of amplificatie van het HER2-gen. Daarom is de diagnose van een TNBK veel ongunstiger en blijven de behandelingsmogelijkheden voor TNBK beperkt. Het doel van onze studie is om associaties te zoeken tussen het RANK / L-expressieniveau, immune check point inhibitoren en T-cellen expressieniveaus, en dit voor en na neoadjuvante chemotherapie. Het is van groot belang om de moleculaire omgeving van dit kankertype grondig te analyseren. Onze studie onderzoekt of er op basis van de hierboven vermelde interacties een nieuwe immuunmerker opgespoord kan worden die zowel een diagnostische als prognostische waarde heeft. Zo gaan we ook een behandeling met denosumab toepassen die mogelijks immunostimulerend  werkt. 

Wie is de onderzoeker/onderzoeksteam achter deze studie? 

Dr. Gizem Oner: ‘Na mijn diploma geneeskunde, ben ik gedurende 6 jaren opgeleid tot algemeen chirurg . Mijn interesse gaat vooral naar de immunologische aspecten bij borstkanker.  Momenteel ben ik doctoraat student aan  de Universiteit van Antwerpen.’


Laatst aangepast: 15 december 2020
Auteur(s):